Projecte Educatiu de Centre

El projecte educatiu de centre és el marc de referència per a la nostra comunitat educativa. Aquest document recull els trets d’identitat, els objectius generals, orienta les actuacions educatives i promou la col·laboració de tots els agents implicats. Pretén una doble projecció; interna, cap al centre, i externa, cap a la resta de la comunitat educativa i entorn.

L’actual escola és el resultat d’una llarga trajectòria, fruit del caràcter propi del centre, les línies pedagògiques emprades per l’equip docent, la situació socioeconòmica i la participació de les famílies.

El PEC s’actualitza constantment per tal de reflectir la realitat actual de la comunitat educativa i promoure canvis per a la millora en l’assoliment dels objectius marcats pel centre, tot preparant l’alumnat per tal que esdevingui competent i sàpiga afrontar els reptes de la societat plural, multicultural i plurilingüe on vivim.