Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació representatiu de la comunitat educativa del centre i exerceix les seves funcions en el respecte als drets del alumnes i dels seus pares, dels professors, del personal d’administració i serveis i de la institució titular.


La composició del Consell Escolar és la següent:

El/La director/a del centre, que el presideix.

Tres representants de la institució titular del centre, designats per la mateixa institució.

Un/a regidor/a o representant de l ́Ajuntament del municipi.

Quatre representants del professorat.

Quatre representants dels pares d’alumnes: tres elegits en votació i un designat per la junta de l’AMPA

Un/una representant del personal d ́administració i serveis.

Les principals funcions del Consell Escolar són:

Intervenir en la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atenguin a la normativa vigent.

Aprovar el pressupost anual i el rendiment de comptes.

Aprovar les directrius al desenvolupament de les activitats extraescolars i serveis.

Participar en l’aprovació del projecte educatiu.

Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre.

Aprovar els criteris per a la participació de l’escola en activitats culturals, esportives, recreatives, visites, pla educatiu d’entorn...

Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre.

Supervisar la marxa general del centre en els aspectes administratius i docents.

El Consell Escolar renova la meitat dels seus membres cada dos anys segons la normativa del Departament d’Ensenyament.