Excursions i sortides

Amb la corresponent anticipació se’ls informarà de les sortides que realitzarà cada grup. Hi constarà: objectius, horaris, lloc, què s’ha de dur, preu...

Per poder participar de les sortides i excursions, cal que els pares o tutors hagin lliurat l’autorització prèvia i l’import de l’activitat i estiguin el corrent del pagament de l’assegurança escolar.

Els alumnes que vulguin gaudir de les colònies hauran de pagar obligatòriament el 1er pagament dins el termini establert per l’escola per tal de poder fer la reserva de places. Un cop finalitzat aquest termini no s’hi admetrà a ningú més.

Així mateix, en cas que un alumne ja hagi pagat tot l’ import de les colònies i per alguna raó justificada, no hi pugui anar, se li tornarà l’ import que correspongui de tots els pagaments, menys la paga i senyal.

El tutor/a, amb l’equip docent del curs, pot decidir privar a l’alumne de la participació en una sortida si hi ha causa justificada i amb previ avís als pares.


Normes que cal complir durant les sortides escolars, que sobretot ajuden a mantenir la seguretat dels nens/es:

Anar pel carrer amb ordre i parlant en veu baixa.

No separar-se del grup -classe.

Obeir puntualment les ordres dels mestres o monitors.

Seure correctament a l’autobús.

Si es porta diners,... se n’ha de fer responsable el propi alumne.


Nota: Segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter persona (LOPD), cap persona pot fer fotos sense el permís del titular de les imatges. En el cas dels vostres fills/es, en ser menors de 14 anys, no tenen autorització legal per consentir personalment el tractament de les seves imatges. Per això l’escola ha decidit que els/les menors no poden portar mòbils, càmeres o qualsevol suport que gravi durant les sortides.