Malaltia i administració de medicaments

Informeu al tutor/a del vostre fill/a en cas de qualsevol problema relacionat amb la salut.

Si el vostre fill/a ha de prendre algun medicament haurà de dur signada l’autorització per part del pare/mare/tutor legal - n’hi ha un model a la porteria- i la recepta mèdica corresponent.

S’han de complir aquestes dues condicions perquè s’administri el medicament.

Recordeu: per tal d’evitar contagis, per respecte als companys i mestres i sobretot pel benestar del nen/a, heu de tenir molt en compte que els alumnes han romandre a casa sempre que presentin quadre de vòmits, diarrea, conjuntivitis o polls.

En cas de malaltia, han d’esperar 24h sense febre abans de retornar a l’escola.