Tractament de l’àmbit lingüístic

El tractament de les llengües i desenvolupament de les habilitats comunicatives – Escoltar, Parlar, Llegir i Escriure -, és una de les prioritats del nostre centre i, per aquest motiu, any rere any reajustem i reorganitzem la metodologia emprada per a treballar-les, així com la distribució horària i la destinació de recursos humans al respecte.

L’àmbit lingüístic inclou les àrees de llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa.

A l’etapa d’educació infantil es fa un acompanyament en l’aprenentatge de la llengua, tant a nivell oral com escrit.

• El treball de la llengua oral es duu a terme en qualsevol situació quotidiana. Forma part del nostre dia a dia a l’aula; fent conversa a la rotllana, explicant un conte, durant el joc simbòlic, quan expliquem vivències, emocions, sentiments...

• L’aprenentatge del llenguatge escrit es centra en l’adquisició de la consciència fonològica, que és la base de l’escriptura i la lectura. El seu treball durant tota l’etapa de l’educació infantil, permet crear els fonaments per adquirir un coneixement i un domini més ampli de la llengua. Els infants van prenent consciència de com parlen, descobreixen la relació entre lletres i sons en contextos significatius i funcionals, a través de jocs de llenguatge: fent i inventant rodolins o embarbussaments, comparant paraules, cantant cantarelles i cançons, fent rimes, etc.

Proporcionem a l’infant moltes i diverses situacions en què la llengua escrita hi és present: el seu nom i els dels companys escrits en varis llocs, el nom dels espais de l’escola, els textos dels contes, llistats i cartells d’exposicions, festes o notícies, per exemple. Cada nen/a va descobrint la lectoescriptura seguint un procés natural i individual del que cal respectar-ne el ritme de cadascú.

Per tal d’assolir completament la competència lingüística és necessari que totes les àrees se’n responsabilitzin. A l’etapa de primera, cada curs ajusta les seves necessitats però com a línia d’escola, es compleix que setmanalment.

• La dimensió de comunicació oral es treballa durant les sessions tradicionals de català i castellà, tot i que es fa una sessió específica de comprensió auditiva de 30 minuts, una setmana en català i l’altra en castellà.

• La dimensió de comprensió lectora, a part de treballar la lectura de manera diària, té estipulades dues sessions setmanals de 30 minuts dins l’horari lectiu; una de català i l’altra de castellà. A part, a l’escola apliquem la metodologia dels grups de treball en que els alumnes destinen, en grups reduïts de 6/7 persones dues sessions d’una hora. Una d’aquestes, es destina a la comprensió lectora.

• La dimensió d’expressió escrita té un pes notori pel que es treballa tant a les sessions comunes com al llarg d’una hora setmanal en mig grup. És un moment ideal per assegurar l’assimilació de la gramàtica, posar en pràctica les normes treballades i escriure de manera coherent i adequada. La segona hora destinada als grups de treball es destina a treballar jocs lingüístics i ortografia.

• La dimensió literària es treballa al llarg de diverses activitats a les hores de català i castellà, sempre partint de l’observació de models de textos literaris.

• La dimensió plurilingüe té l’objectiu de que l’alumnat prengui consciència de les diferències, similituds dins un discurs de respecte, tolerància i aprofundiment de la cultura. És per això que no ha de ser un afer exclusiu de l’àrea de llengua sinó que es treballa de manera transversal a totes les àrees.

Aquest desplegament del currículum ens permet fer un seguiment acurat de cada infant i així poder atendre qualitativament les necessitats de cada un/a.

L’àrea de llengua estrangera es comença a treballar a l’etapa d’educació infantil i s’aprofundeix al llarg de tota l’educació primària.

Els alumnes de P4 i P5 destinen una hora setmanal a fer un primer contacte amb la llengua anglesa mitjançant moltes cançons, contes, jocs visuals i un seguit de vocabulari relatiu a números, colors i parts del cos.

A cicle inicial els nens i les nenes dediquen dues hores setmanals a treballar amb l’especialista de llengua anglesa a través de vídeos, flashcards, cançons... d’una manera dinàmica i divertida amb l’objectiu de començar a adquirir les estructures bàsiques.

A cicle mitjà, a part de les dues hores setmanals establertes a cicle inicial, s’augmenta la dedicació a aquesta llengua amb una tercera hora per enfortir l’expressió oral. Aquesta sessió, es duu a terme amb només mig grup per tal de fomentar la participació activa i poder atendre millor les necessitats de cada infant.

Cinquè de primària té la mateixa destinació horària que els cursos de tercer i quart, però amb una major dedicació de personal ja que, les dues hores setmanals, a l’igual que la sessió d’una hora d’anglès oral, es fa amb dos mestres alhora, per tant, amb la meitat del grup-classe. Això permet una major desinhibició de l’alumnat i un major grau d’assoliment dels aprenentatges.

El darrer curs de l’etapa de primària, sisè, també treballa les dues hores setmanals amb només mig grup, però, com a innovació, el centre ha apostat per treballar la tercera hora un xic diferent. I és per això que durant la franja diària de grups de treball, en grups aproximats de 6 alumnes, un dia setmanal cada un d’aquests 4 grups té una hora d’anglès exclusiva per aclarir dubtes, potenciar la parla oral i treballar les estructures gramaticals.