Trets d'identitat

Els trets d’identitat es fonamenten en els principis rectors definits a l’article 2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol i els dogmes acordats en autonomia de centre.

Definim la nostra escola com a:

CONCERTADA, que s’acull al finançament públic.

OBERTA a tothom qui desitgi educar-hi els/les seus/ves fills/es.

PLURAL, que respecta les llibertats d’ensenyament i de consciència.

INTEGRADORA, que garanteix la igualtat d’oportunitats.

IGUALITÀRIA, que fomenta la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

RESPECTUOSA amb els drets i deures dels infants.

CATALANA, que promou el coneixement de la realitat sociocultural de Catalunya i té el català com a llengua pròpia.

INNOVADORA, amb un equip docent i de col·laboradors en constant formació pedagògica, que es comprometen a transmetre una educació de qualitat.

FORMADORA de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que els permet el ple desenvolupament de la personalitat d’acord amb el caràcter propi del centre i l’assoliment de les competències bàsiques.

TRANSMISSORA DE VALORS: llibertat personal, responsabilitat, solidaritat, respecte i igualtat; propis d’una societat democràtica on l’esperit crític i l’emprenedoria són punts clau a desenvolupar.

INCLUSIVA, que fomenta la cohesió social i la participació de la comunitat educativa.

FAMILIAR, amb un contacte família-escola constant i proper per tal de ser, ambdós, agents responsables de la tasca educativa.

VERDA, que fomenta accions per tal de preservar el medi ambient i gaudir-ne de manera respectuosa.

CRISTIANA, amb una arrel d’educació confessional, considerant la religió com a dret i opció, i transmetent els valors que llegà la nostra fundadora.