Grups de treball

Els Grups de Treball és una metodologia on organitzem els alumnes de la classe en petits grups heterogenis i on cada grup treballa de manera coordinada i autònoma diferents activitats o popostes de l’ àmbit  matemàtic o lingüístic. 

El treball cooperatiu  fomenta situacions d’aprenentatge basades en les interaccions socials i pretén que cada alumne  sàpiga que el seu esforç personal ajuda els companys a aconseguir l’èxit,  tant a nivell grupal com individual. 

A més, a les aules d’ Educació Infantil, el fet de treballar en petits grups facilita que els nens i nenes puguin rebre una atenció més personal i individualitzada per part de la mestra, atenent així  les necessitats individuals de cada alumne.

 

Els nens i les nenes creen grups de treball per tractar diverses assignatures a on organitzem la classe en petits grups heterogenis on els alumnes treballen de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge. D’aquesta manera fomentem valorar el potencial educatiu de les relacions interpersonals existents en qualsevol grup.

Cada grup té una tasca assignada, a l’inici de la sessió s’explicarà els temes que s’han de treballar en el grup, els objectius de l’activitat, la forma de treballar i com es farà la validació de la feina realitzada. 

Les tasques de 1r  són: Grafisme, Matemàtiques i llengua. 

Les tasques de 2r, 3r, 4rt i 5è son: Matemàtiques, llengua catalana i castellana

A 6è són: Matemàtiques, llengua catalana, castellana i es crea un grup de conversa de llengua anglesa.