Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació representatiu de la comunitat educativa del centre i exerceix les seves funcions en el respecte als drets del alumnes i dels seus pares, dels professors, del personal d’administració i serveis i de la institució titular. 

La composició del Consell Escolar és la següent: 

 • El/La director/a del centre, que el presideix. 
 • Tres representants de la institució titular del centre, designats per la mateixa institució. 
 • Un/a regidor/a o representant de l ́Ajuntament del municipi. 
 • Quatre representants del professorat. 
 • Quatre representants dels pares d’alumnes: tres elegits en votació i un designat per la junta de l’AMPA 
 • Un/una representant del personal d’administració i serveis. 

Les principals funcions del Consell Escolar són: 

 • Intervenir en la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atenguin a la normativa vigent. 
 • Aprovar el pressupost anual i el rendiment de comptes. 
 • Aprovar les directrius al desenvolupament de les activitats extraescolars i serveis. 
 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu. 
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. 
 • Aprovar els criteris per a la participació de l’escola en activitats culturals, esportives, recreatives, visites, pla educatiu d’entorn… 
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre. 
 • Supervisar la marxa general del centre en els aspectes administratius i docents.

El Consell Escolar renova la meitat dels seus membres cada dos anys segons la normativa del Departament d’Ensenyament.