Educació Primària

Cant Coral

Es treballa la tècnica vocal i la interpretació col·lectiva. El cant coral desenvolupa la sensibilitat i el bon gust estètic des d’una mirada inclusiva.

Destreses

Es pretén que els alumnes vagin adquirint progressivament habilitats cognitives com la percepció, l’atenció, la memòria, l’estructuració espacial i el pensament lògic.

Aprenem amb les TIC

Aquest taller parteix de la idea que les TIC constitueixen un estímul per aprendre. Pretenem que els i les alumnes adquireixin domini i autonomia en l’ús de dispositius
electrònics i aplicacions.

Llegim

En aquest taller es pretén utilitzar la lectura com a font de plaer i enriquiment personal.

Expressió Corporal

Utilitzar el cos per desenvolupar les habilitats comunicatives no verbals i expressar amb gestos diferents vivències, emocions i sentiments evocats per la música d’una manera creativa i desinhibida.