Grups de Treball

Els Grups de Treball és una metodologia on organitzem els alumnes de la classe en petits grups heterogenis i on cada grup treballa de manera coordinada i autònoma diferents activitats o propostes de l’àmbit matemàtic o lingüístic. 

El treball cooperatiu fomenta situacions d’aprenentatge basades en les interaccions socials i pretén que cada alumne sàpiga que el seu esforç personal ajuda els companys a aconseguir l’èxit, tant a nivell grupal com individual. 

A més, a les aules d’Educació Infantil, el fet de treballar en petits grups facilita que els nens i nenes puguin rebre una atenció més personal i individualitzada per part de la mestra, atenent així les necessitats individuals de cada alumne.

Els nens i les nenes creen grups de treball per tractar diverses assignatures a on organitzem la classe en petits grups heterogenis on els alumnes treballen de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge. D’aquesta manera fomentem valorar el potencial educatiu de les relacions interpersonals existents en qualsevol grup.

Cada grup té una tasca assignada, a l’inici de la sessió s’explicarà els temes que s’han de treballar en el grup, els objectius de l’activitat, la forma de treballar i com es farà la validació de la feina realitzada.