Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat del Col·legi Cor de Maria de Figueres o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts. Tot aquest material està emparat per la legislació de protecció de la propietat intel·lectual i de les dades de caràcter personal. L’accés a aquest lloc web està subjecte a les condicions següents:

– Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, tret que es compti amb una autorització expressa i per escrit de la direcció. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte de venda o cessió onerosa per part dels usuaris. – L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets del Col·legi Cor de Maria de Figueres o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. El Col·legi Cor de Maria de Figueres no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicatius.

– El Col·legi Cor de Maria de Figueres no garanteix que el web estigui lliure de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes al Col·legi Cor de Maria de Figueres, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com tampoc de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

– La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

– El Col·legi Cor de Maria de Figueres no es fa responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços aliens a aquest web o que provingui d’altres fonts alienes.

– El Col·legi Cor de Maria de Figueres es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

– L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves d’aquests termes i condicions. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, on els jutjats de Barcelona són els únics que tenen la competència. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual faci l’accés, accepta el compliment i el respecte d’aquesta clàusula i renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.